Tiến độ thi công dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh ngày 4/12/2016

Cập nhật tiến độ thi công dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh ngày 4/12/2016